YÜZ PLASTİK CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1-

Derneğin adı: Yüz Plastik Cerrahisi Derneği

Merkezi: Büyükdere Cad. Tankaya Apt. No: 14/1 34360, ŞİŞLİ / İSTANBUL

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2- Yüz Plastik Cerrahi Derneği kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel bir dernektir. Derneğin amacı; Yüz Plastik Cerrahi alanında eğitim, tanıtım, uygulama, araştırma, tıbbı hizmet standartları ve ulusal politikalar oluşturarak en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamaktır. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Bunun için aşağıdaki maddelerde sayılan faaliyetlerde bulunur.

 1. Halk sağlığını korumak amacı ile Yüz Plastik Cerrahi ile ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak,
 2. Bilimsel toplantılar düzenlemek,
 3. Halkı konu ile ilgili bilgilendirici etkinliklerde bulunmak,
 4. Üyelerinin ve temsilcililerinin yurt dışı toplantılarına katılmasını sağlamak yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini davet etmek.
 5. Basın yayınla ilgili yasalara uygun olarak medya kuruluşları ve internet aracılığıyla duyurular yapmak, kitap, dergi, kongre tutanakları ve broşürleri basmak ve yaymak,
 6. Kitaplık kurmak; bilimsel ve toplumu bilgilendirici dökümanter filmler hazırlamak ve ilgili kanunlar uyarınca yurt dışından benzeri filmleri getirmek,
 7. Bilimsel çalışmalara yardımcı olmak amacıyla yurt içinden ve dışından konu ile ilgili uzman ve teknisyen temin etmek,
 8. Yüz Plastik Cerrahi uygulamaları ile ilgili toplam kaliteyi arttırmak için sertifikasyon ve akreditasyon çalışmaları yapmak,
 9. Dernek üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren ve/veya menfaatlerini ihlal eden hususlarda, dernek üyelerinin hukuki ve mesleki çıkarlarını, haklarını savunmak üzere dava açmak, dava açtırmak, açılan davaları takip etmek ve neticelendirmek, hukuki danışmanlık hizmeti vermek veya satın almak, gerek kamu ve gerekse özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvurularda bulunmak.

 

Madde 3- Kurucular:

Dernek 29 Aralık 2005 tarihinde aşağıda adları yazılı şahıslar tarafından kurulmuştur.

 

 1. Yusufhan Süoğlu
 2. Fatih Öktem
 3. Tarık Şapçı
 4. Selçuk İnanlı
 5. Mazhar Çelikoyar
 6. Fazıl Apaydın
 7. Taşkın Yücel
 8. Özcan Çakmak
 9. Tamer Erdem
 10. Sabri Uslu

 

Madde 4- Dernek Üyeleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma:

Üyelik çeşitleri şunlardır:

 1. Kurucu üyeler: Derneğin kurucu üyeleri kuruluş toplantısına katılan ve derneğin kurulmasına karar veren ve sonra da asli üye olarak çalışmaya devam eden kişilerdir.
 2. Asli üyeler: Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri ve diğer kurumlarda çalışanlar (Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji ve Göz Hastalıkları Uzmanları) dernek üyeliği için başvurulabilir. Dernek Yönetim Kurulu en az iki KBB uzmanı asil üye tarafından imzalanmış olan aday başvurusunu inceler ve en geç 30 gün içinde başvurunun kabul veya reddine karar verir.
 3. Fahri üyeler: Derneğe manevi yardımları ve bir defaya mahsus olmak üzere maddi yardımlarda bulunanlardır, Fahri üyeler, asil üyeler gibi bütün toplantılara katılabilirler, ancak oylama gerektiren hallerde oylamalara katılamazlar.
 4. Tıpta uzmanlık öğrencisi (Asistan) üyeler: Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanelerinde Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Estetik Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi,  Dermatoloji ve Göz Hastalıkları uzmanlık dallarında eğitim yapan Tıp Fakültesi mezunları dernek üyeliği için başvurabilir, bütün toplantılara katılabilirler, ancak oylama gerektiren hallerde oylamalara katılamazlar.
 5. Diğer üyeler: Yüz Plastik Cerrahi uygulamaları ile ilgili destek birimlerde çalışan Tıp Fakültesi mezunu olmayan kişiler dernek üyeliği için başvurabilir, bütün  toplantılara katılabilirler, ancak oylama gerektiren hallerde oylamalara katılamazlar.

Üyelikten ayrılma:

Üyenin Yönetim Kurulu Başkanı'na göndereceği istifa dilekçesi ile üyelikten ayrılma mümkündür.

 

Üyelikten çıkarılma:

 1. Dernek tüzüğüne ve menfaatlerine aykırı hareket etmek,
 2. Adli yargı organlarınca tecil edilmeksizin kesin hükme bağlanmış medeni hakları önleyici ve yüz kızartıcı bir suça mahkum olmak. Her iki halde de çıkarılma işlemi Yönetim Kurulu'nca yapılır. Üyenin Genel Kurul'a itiraz hakkı saklıdır.

 

Madde 5- Derneğin Organları:

Genel Kurul: Derneğin kayıtlı üyelerinden kurulur.

 1. Genel Kurul 2022 yılından itibaren 2 yılda bir Ekim ayı içinde dernek genel merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır. Genel kurul üyeleri en az 15 gün önce yeri, saati ve gündemi bir gazetede ilan olunarak veya dernek internet sitesi üzerinden ya da elektronik posta yolu ile ya da medya araçları ile duyurularak toplantıya çağırılır.
 2. Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulunun tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasında 3 kişilik  bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
 3. Toplantının belirtilen koşullara uygun olarak açılması Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı toplantıyı ilgili kanun, tüzük ve geleneklerin gerektirdiği yönde yönetir. Genel Kurul tutanağı yeni yönetim kuruluna imzalı olarak verilir. Genel Kurula girişte üyeler listedeki adları hizasına imza atarlar ve çoğunluk yoksa durum bir tutanakla saptanır. Genel Kurul gündemdeki maddeleri görüşür, Ancak toplantıya katılanların 1/10'u tarafından konuşulması istenen maddeler gündeme eklenir.

d) Genel Kurul görev ve yetkileri

 1. Dernek organlarının seçimi.
 2. Derneğin tüzüğünü değiştirmek.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibrası.
 4. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu konuları karara bağlamak.
 5. Derneğin kapatılmasına karar vermek.
 6. Derneğin çalışma ve gidişini dilek ve uyarılarla düzenlemek.

 

Madde 6- Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler T.C. vatandaşıdır. Gizli oyla 2 yıl için seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu kararı ile davet edilir. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısından en geç üç gün içinde toplanarak bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir sayman seçerler. Başkanlık peş peşe iki dönem yapılamaz.

Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine sıradaki üye çağrılır. Yönetim Kurulu tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.

Görevleri:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.
 3. Dernek tüzüğünün 2'inci maddesinin A-B-C-D-E-F-G-H fıkralarında belirtilen işleri yapmak.
 4. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 7- Denetleme Kurulu:

3 kişidir. Ayrıca 3 de yedek üyesi bulunur. Denetleme Kurulu üyeleri de genel kurulca 2 yıl için gizli oyla seçilir.

Görevi:

Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer. En az yılda bir toplanır. Toplantı ve karar sayısı birdir. Derneğin gelir ve gider defterlerinin makbuz ve diğer ilgili dosyaları inceler. Harcamaların Yönetim Kurulu'nca karar uygunluğunu araştırır. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini yazılı rapor halinde Genel Kurula sunar.

 

Madde 8-

Derneğin halen şubesi yoktur. Gereğinde 5253 sayılı  kanunun ilgili maddelerine uymak koşulu ile şube açabilir. Dernek Yönetim  Kurulunca yetki verilen 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine müracaat etmek ve dernek tüzüğünden iki adet verilmek suretiyle yapılır.

ŞUBE ORGANLARI:

A- Genel Kurul:

 1. Şube organlarının seçimi.
 2. Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibrazı.
 3. Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü.
 4. Dernek Genel Kurulu'nca önceden karara bağlanmak şartı ile şube için taşınmaz mal satın alınması ve tüm mevcut malların satılması için şube kuruluna yetki verilmesi.
 5. Şubenin feshi.
 6. Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası.
 7. Dernek Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantılarına katılması.

B- Şube Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek olmak üzere şube Genel Kurulu'nca seçilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki işlemleri yapar

1. Derneğin şubesini temsil etmek.

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak

3. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve şube genel kuruluna sunmak

4. Şube Genel Kurulu'nca alınan kararları bilanço ve bütçeyi Merkez Yönetim Kurulu'na sunmak.

5. Dernek tüzüğünün 2'nci maddesinin A-B-E-F fıkralarında belirtilen işleri yapmak.

6. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

7. Dernek olağan genel kurul toplantılarında şubeyi temsil etmek.

C- Şube Denetleme Kurulu:

Şube Denetleme Kurulu 5 asil ve 3 yedek üyeden ibaret olmak üzere şube Genel Kurulu'nca seçilir. Genel Kurulu 15 üyeden yukarı olmayan şubeler için bir denetçinin seçilmesi yeterlidir.

Denetleme Kurulu veya denetçi, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve sonuçları bir rapor halinde şube genel kuruluna sunar.

 

Madde 9- Derneğin Kapatılması: 

Derneğin kapatılmasına karar vermek için Genel Kurul üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıya katılması şarttır. Bu şekilde çoğunluk elde edilmezse ikinci toplantı en az 15 gün önceden toplantının yeri, gündemi ve saati en az bir gazetede üyelere duyurulur.

Bu toplantıya katılan üyelerle yetinilir. Kapatma kararı hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin kapatılması Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Derneğin kapatılmasına karar verilince derneğin feshi ile malları Türk Otolarengoloji ve Baş & Boyun Cerrahisi Derneği'ne devredilir.

 

Madde 10- Derneğin Gelirleri 

 1. Üye aidatı

Giriş Ücreti

Asistan Hekim: 500 TL

Uzman Hekim: 1500 TL

Yıllık Aidat

Asistan Hekim: 500 TL

Uzman Hekim: 1500 TL

Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurulda belirlenir.

Giriş Aidatını yatıran yeni üyeden o yıl için yıllık aidat alınmaz.

 1. Yayınlar ve her türlü organizasyonla  sağlanan gelirler
 2. Bağış ve yardımlar

 

Madde 11- Derneğin Defter ve Dosyaları:

Dernek aşağıdaki defterleri ve makbuzu düzenlemek zorundadır. Yönetim Kurulu lüzum gördüğünde başkaca defterle ve dosyalar düzenleyebilir.

 1. Üye defteri
 2. Karar defteri
 3. Gelen ve giden evrak defteri
 4. Muhasebe defteri
 5. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri 
 6. Demirbaş defteri
 7. Makbuz ve defteri

Bunlar genel usuller ve ilgili tüzük hükümlerine göre yazman ve sayman tarafından düzenlenirler.

 

Madde 12- Tüzük Değişikliği:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün oyudur. 

Madde 13- Derneğin İç Denetim şekilleri:

Derneğin iç denetimi, Dernekler kanununa ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunamayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek ve ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe  konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

 

Madde 14-Derneğin borçlanma usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 15-

Bu tüzükte bulunmayan hususlar için Türk Medeni Kanunu  ve 5253 sayılı  Dernekler Kanunu esas alınır.